شروع عمليات خاکریزی و زیر سازی شهرک مسکن مهر شهر سوزا

شروع عمليات خاکریزی و زیر سازی شهرک مسکن مهر شهر سوزا