بازدید از استادیوم‌ ورزشی شهر سوزا

بازدید مهندس شریفی نژاد مدیر امور شهری سازمان منطقه آزاد قشم همراه اقای دکتر عبدالله تشه شهردار  و میر علی سلامی شورا شهر سوزا از استادیوم‌ ورزشی این شهر جهت آماده سازی این ورزشگاه به منظور نصب چمن مصنوعی و افتتاح این ورزشگاه جهت استفاده جوانان شهر سوزا . در این بازید اقای میر علی […]